۱-اسفناج(پایین آورنده قندخون وضدفشارخون) ۲-گیاه آرتیشو(کنگرفرنگی) ۳-عرق بیدمشک۵۰سی سی بدون موادشیرین کننده. ۴-خوردن پیازوسیرهمراه غذا ۵-چای سیاه بدون قندوموادمعطر_عامل درمان ۶-چای سبزبدون قندضددیابت وعامل پیشگیری ۷-دارچین_نصف قاشق چایخوری درروزهمراه غذا ویا همراه چای ۸-ذرت کباب شده ۹-استفاده ازروغن زیتون همراه غذا ۱۰-میوه سرومجلسی وچنارخنک بوده قندخون راپایین می آورد. ۱۱-شنبلیله(پودردانه شنبلیله درکنترل قندخون موْثرمی باشد) ۱۲-ریشه شیرین بیان تنظیم کننده سطح قندخون. ۱۳-استفاده همیشگی ازکاهووسبزیجات سالادی. ۱۴-۲۵گرم برگ خشک درخت گردووپرده های مغزگردو پایین آورنده قندخون می باشد. ۱۵-جوشانده پوست وبرگ گردوویاروغن گردوروی زخم ناشی ازمرض قنددارای مس وموادضدعفونی کننده بوده التیام بخش می باشد. ۱۶-تخم گشنیز_درآب غوره خیسانده شوددرپایین آوردن قندخون اثری نیکوداردزیراخنک بوده وخاصیت ضدعفونی دارد. ۱۷-سوپ ذرت(بلال)-آب جوشیده برآتش،گوشت درسرکه پروریده،آش آمیزه باسرکه وبدون چربی وسردشده،آبگوشت مرغ خانگی چاق شده،پاچه گاو،گوشت تازه ماهی،شیرگوسفند راباآب مخلوط نموده وبرآتش بگذارید،بجوشد تاآب مخلوط شده وکمی ازشیر بخارشود آنگاه شیررامیل نمائید. ۱۸-دوغ ترش وسردبنوشند(هرچه دوغ غلیظ ترباشدبهتراست به ویژه اگردوغ ازشیرگوسفندباشد)_آب چکیده ازدوغ گاوی وازدوغ گوسفندکه ترش باشد،عطش بیماری قندرافرونشاند. ۱۹-دوغ ترش رابگذارند تاماده غلیظ وپرمایه اش رسوب کند،سپس کف سپید بالای آن رابگیرید،چندین باراین کف گیری راتکرارکن تاآب دوغ صاف بماند،کف گیری بیشترتکرارشوددرنتیجه آب دوغ سردترمی شود.این آب دوغ سردشده راباآردجومخلوط کنندوبهم بزنند بسیارمفیدمی باشد. ۲۰-آب کدوی برشته،افشره خیاریااسفرزه،آب انارشیرین،آب توت،آب آلو بخارا_این شربت ها وآب میوه هارابدون مخلوط کردن باآب به جای آب بنوشند. ۲۱-خوردن گشنیزتروبرنج (درحدمتعادل)توصیه شده است.(سبوس برنج درکاهش قندخون موﹾثراست) ۲۲-اشخاص سالخورده مخصوصا”یک ربع ساعت قبل ازغذا،مخصوصا”صبح ناشتایک قاشق چای خوری عسل رامزه مزه نمایند. ۲۳-بهترین صبحانه برای مبتلایان به مرض قندمیوه هایی است که درطب سنتی ایران خنک شناخته شده اندمانند:ازگیل،خرمالو،زالزالک،توت،توت فرنگی،گوجه،آلو،خیار،آلبالو،گیلاس،زردآلو،هلو،شلیل،خوردن هندوانه وآب هندوانه مفیدمی باشد. ۲۴-خوردن انارورب انارفوق العاده مفیدمی باشد. ۲۵-بیماران مبتلا به مرض قند آب گشنیزوآب غوره،آب کرفس،آب هویج،آب شلغم(دارای یک ترکیب گوگردی است که قندخون راپایین می آورد)،آب لیمو،آب زرشک،آب کدوبنوشندازعوارض بیماری مصون خواهندبود.آب میوه وسبزی به آسانی سلول های بدن راشسته،رسوبات وسموم آنهارا که باعث تشدیدمرض قند می شوند،دفع خواهندکرد. ترکیب وعده های غذایی مقدارمصرف مقدارقند صبحانه چای یاقهوه شیربدون چربی تخم مرغ نان دلخواه ۲۰۰سی سی ۱عدد ۱۵گرم – ۱۰گرم – ۵/۷گرم ساعت۱۰صبح میوه نان پنیر ۱۰۰گرم ۱۵گرم ۲۵گرم ۱۲گرم ۵/۷گرم – ناهار نان گوشت سبزیجات میوه ۲۵گرم ۱۰۰گرم ۲۰۰گرم ۱۰۰گرم ۵/۱۲گرم – ۱۴گرم ۱۲گرم عصرانه نان پنیر ۲۵گرم ۲۵گرم ۵/۱۲گرم – شام گوشت سبزیجات ماست میوه ۵۰گرم ۲۰۰گرم ۱۰۰گرم ۱۰۰گرم – ۱۴گرم ۵گرم ۱۲گرم درطول روز: کره روغن ۱۰گرم ۵گرم – – رعایت مواردذیل دررژیم غذایی: ۱-کم کردن مصرف چربی های ذیل: کره-سوسیس-کالباس-گوشتهای چرب-تخم مرغ(زرده) ۲-مصرف متناوب ماهی ومرغ(تازه ومحلی) ۳-مصرف فرآورده های شیرکم چربی(ماست وپنیر) ۴-خوردن یک قاشق غذای چرب ضررش ازیک کله قندبیشتراست،روی غذاهای چرب کمی دارچین بپاشید،زیرادارچین چربی ها راتجزیه می نماید. ۵-مصرف آبمیوه هایی که به آنها قنداضافه شده است بایستی حذف گردد. ۶-حذف نوشیدنی هایی مانندلیموناد،کوکا کولا،شربت و… بررسی موادمختلف ازنظر میزان چربی: ۱-گوشت: باچندین روش قادرخواهیدبود،چربی گوشت راکاهش دهید. -کباب کردن،بخارپزکردن وآب پزکردن به جای سرخ کردن درروغن. -تمام چربی های قابل رویت را،قبل یا بعدازپخت ،جداکنید وپوست مرغ وجوجه راازآن جدانمائید. -آب گوشت راسردکنید،تاقطرات چربی روی سطح آن قرارگیرند،سپس قبل ازمصرف،می توانید چربی های سطح آب گوشت راجداکنید. -گوشت کم چرب خریداری نمائید. -سعی کنید ازروش های پخت سریع استفاده نمائید،مانندچرخاندن گوشت روی شعله که ازیک لایه نازک روغن که مقدارزیادی ادویه جات جهت افزایش طعم ومزه آن راپوشانده است. ۲-تخم مرغ: -مصرف زیادتخم مرغ خطرحمله قلبی رابالا می برد،چون باعث بلوک شریان ها ازطریق افزایش کلسترول خواهدشد. -بیماران دیابتی وقندخون بالا حداکثر۳عددتخم مرغ رامی تواننددرطول هفته مصرف نمایند. مصرف نمک : دربعضی افراد،مصرف زیادنمک صنعتی(به جهت افزایش بعضی موادافزاینده فشارخون)موجب افزایش فشارخون شده،افراددیابتی بایستی مراقب این وضعیت باشند،ازآوردن نمکدان سرسفره غذا می توان جلوگیری کرد وجهت طعم دهی به غذا ازموادی مثل ادویه جات یاچاشنی استفاده کنند. ارجاعات: ۱-سیرتحول درمان دیابت ۲-راهنمای کاربردی تغذیه برای بیماران دیابتی www.joslin.org 3-رژیم غذایی وقندخون www.diabetes.org رژیم غذایی پایین آورنده قندخون گردآورنده:ناهیدزمانی-کارشناس تغذیه ۱-اسفناج(پایین آورنده قندخون وضدفشارخون) ۲-گیاه آرتیشو(کنگرفرنگی) ۳-عرق بیدمشک۵۰سی سی بدون موادشیرین کننده. ۴-خوردن پیازوسیرهمراه غذا ۵-چای سیاه بدون قندوموادمعطر_عامل درمان ۶-چای سبزبدون قندضددیابت وعامل پیشگیری ۷-دارچین_نصف قاشق چایخوری درروزهمراه غذا ویا همراه چای ۸-ذرت کباب شده ۹-استفاده ازروغن زیتون همراه غذا ۱۰-میوه سرومجلسی وچنارخنک بوده قندخون راپایین می آورد. ۱۱-شنبلیله(پودردانه شنبلیله درکنترل قندخون موْثرمی باشد) ۱۲-ریشه شیرین بیان تنظیم کننده سطح قندخون. ۱۳-استفاده همیشگی ازکاهووسبزیجات سالادی. ۱۴-۲۵گرم برگ خشک درخت گردووپرده های مغزگردو پایین آورنده قندخون می باشد. ۱۵-جوشانده پوست وبرگ گردوویاروغن گردوروی زخم ناشی ازمرض قنددارای مس وموادضدعفونی کننده بوده التیام بخش می باشد. ۱۶-تخم گشنیز_درآب غوره خیسانده شوددرپایین آوردن قندخون اثری نیکوداردزیراخنک بوده وخاصیت ضدعفونی دارد. ۱۷-سوپ ذرت(بلال)-آب جوشیده برآتش،گوشت درسرکه پروریده،آش آمیزه باسرکه وبدون چربی وسردشده،آبگوشت مرغ خانگی چاق شده،پاچه گاو،گوشت تازه ماهی،شیرگوسفند راباآب مخلوط نموده وبرآتش بگذارید،بجوشد تاآب مخلوط شده وکمی ازشیر بخارشود آنگاه شیررامیل نمائید. ۱۸-دوغ ترش وسردبنوشند(هرچه دوغ غلیظ ترباشدبهتراست به ویژه اگردوغ ازشیرگوسفندباشد)_آب چکیده ازدوغ گاوی وازدوغ گوسفندکه ترش باشد،عطش بیماری قندرافرونشاند. ۱۹-دوغ ترش رابگذارند تاماده غلیظ وپرمایه اش رسوب کند،سپس کف سپید بالای آن رابگیرید،چندین باراین کف گیری راتکرارکن تاآب دوغ صاف بماند،کف گیری بیشترتکرارشوددرنتیجه آب دوغ سردترمی شود.این آب دوغ سردشده راباآردجومخلوط کنندوبهم بزنند بسیارمفیدمی باشد. ۲۰-آب کدوی برشته،افشره خیاریااسفرزه،آب انارشیرین،آب توت،آب آلو بخارا_این شربت ها وآب میوه هارابدون مخلوط کردن باآب به جای آب بنوشند. ۲۱-خوردن گشنیزتروبرنج (درحدمتعادل)توصیه شده است.(سبوس برنج درکاهش قندخون موﹾثراست) ۲۲-اشخاص سالخورده مخصوصا”یک ربع ساعت قبل ازغذا،مخصوصا”صبح ناشتایک قاشق چای خوری عسل رامزه مزه نمایند. ۲۳-بهترین صبحانه برای مبتلایان به مرض قندمیوه هایی است که درطب سنتی ایران خنک شناخته شده اندمانند:ازگیل،خرمالو،زالزالک،توت،توت فرنگی،گوجه،آلو،خیار،آلبالو،گیلاس،زردآلو،هلو،شلیل،خوردن هندوانه وآب هندوانه مفیدمی باشد. ۲۴-خوردن انارورب انارفوق العاده مفیدمی باشد. ۲۵-بیماران مبتلا به مرض قند آب گشنیزوآب غوره،آب کرفس،آب هویج،آب شلغم(دارای یک ترکیب گوگردی است که قندخون راپایین می آورد)،آب لیمو،آب زرشک،آب کدوبنوشندازعوارض بیماری مصون خواهندبود.آب میوه وسبزی به آسانی سلول های بدن راشسته،رسوبات وسموم آنهارا که باعث تشدیدمرض قند می شوند،دفع خواهندکرد.

ترکیب وعده های غذایی مقدارمصرف مقدارقند صبحانه چای یاقهوه شیربدون چربی تخم مرغ نان دلخواه ۲۰۰سی سی ۱عدد ۱۵گرم – ۱۰گرم – ۵/۷گرم ساعت۱۰صبح میوه نان پنیر ۱۰۰گرم ۱۵گرم ۲۵گرم ۱۲گرم ۵/۷گرم – ناهار نان گوشت سبزیجات میوه ۲۵گرم ۱۰۰گرم ۲۰۰گرم ۱۰۰گرم ۵/۱۲گرم – ۱۴گرم ۱۲گرم عصرانه نان پنیر ۲۵گرم ۲۵گرم ۵/۱۲گرم – شام گوشت سبزیجات ماست میوه ۵۰گرم ۲۰۰گرم ۱۰۰گرم ۱۰۰گرم – ۱۴گرم ۵گرم ۱۲گرم درطول روز: کره روغن ۱۰گرم ۵گرم – – رعایت مواردذیل دررژیم غذایی: ۱-کم کردن مصرف چربی های ذیل: کره-سوسیس-کالباس-گوشتهای چرب-تخم مرغ(زرده) ۲-مصرف متناوب ماهی ومرغ(تازه ومحلی) ۳-مصرف فرآورده های شیرکم چربی(ماست وپنیر) ۴-خوردن یک قاشق غذای چرب ضررش ازیک کله قندبیشتراست،روی غذاهای چرب کمی دارچین بپاشید،زیرادارچین چربی ها راتجزیه می نماید. ۵-مصرف آبمیوه هایی که به آنها قنداضافه شده است بایستی حذف گردد. ۶-حذف نوشیدنی هایی مانندلیموناد،کوکا کولا،شربت و… بررسی موادمختلف ازنظر میزان چربی: ۱-گوشت: باچندین روش قادرخواهیدبود،چربی گوشت راکاهش دهید. -کباب کردن،بخارپزکردن وآب پزکردن به جای سرخ کردن درروغن. -تمام چربی های قابل رویت را،قبل یا بعدازپخت ،جداکنید وپوست مرغ وجوجه راازآن جدانمائید. -آب گوشت راسردکنید،تاقطرات چربی روی سطح آن قرارگیرند،سپس قبل ازمصرف،می توانید چربی های سطح آب گوشت راجداکنید. -گوشت کم چرب خریداری نمائید. -سعی کنید ازروش های پخت سریع استفاده نمائید،مانندچرخاندن گوشت روی شعله که ازیک لایه نازک روغن که مقدارزیادی ادویه جات جهت افزایش طعم ومزه آن راپوشانده است. ۲-تخم مرغ: -مصرف زیادتخم مرغ خطرحمله قلبی رابالا می برد،چون باعث بلوک شریان ها ازطریق افزایش کلسترول خواهدشد. -بیماران دیابتی وقندخون بالا حداکثر۳عددتخم مرغ رامی تواننددرطول هفته مصرف نمایند. مصرف نمک : دربعضی افراد،مصرف زیادنمک صنعتی(به جهت افزایش بعضی موادافزاینده فشارخون)موجب افزایش فشارخون شده،افراددیابتی بایستی مراقب این وضعیت باشند،ازآوردن نمکدان سرسفره غذا می توان جلوگیری کرد وجهت طعم دهی به غذا ازموادی مثل ادویه جات یاچاشنی استفاده کنند.

 ارجاعات: ۱-سیرتحول درمان دیابت ۲-راهنمای کاربردی تغذیه برای بیماران دیابتی www.joslin.org 3-رژیم غذایی وقندخون www.diabetes.org