مطالعات صورت گرفته درخصوص سرطان(بیمارستان جانزهاپکینز)

باتشکرازآقای مهندس نویدرضا برهانی برای ارسال این مقاله.

هر شخص دارای سلول های سرطانی در بدن خود است .

این سلول های سرطانی در آزمایشهای استاندارد خود را نشان نمی دهند تا آنکه به مقدار چند میلیارد سلول افزایش یابند. زمانی که پزشکان به اشخاص مبتلا به سرطان اعلام می کنند که دیگر در بدن آنها سلول سرطانی وجود ندارد ، این حالت فقط بدان معناست که آزمایشها دیگر قادر به ردیابی و پیدا کردن سلولهای سرطانی نیست زیرا آن سلول ها به مقدار قابل رد یابی شدن در بدن وجود ندارند.

=============

سلولهای سرطانی بین شش تا ده مرتبه در دوره زندگی یک انسان پیدا می شوند.

=============

زمانی که سیستم ایمنی انسان قوی باشد سلولهای سرطانی از  بین می روند و از ایجاد تومور سرطانی جلوگیری می شود.

=========)

زمانی که شخص بیماری سرطان دارد نشانه آنست که وی دارای کاستیهای تغذیه ای شده است . این کاستی ممکن است منشاء ژنتیک ،محیطی ، غذا ها و عواملی درشیوه زندگی باشد.

=========)
برای غلبه بر کاستی های متعدد تغذیه ای ، تغییر در رژیم غذایی شامل اضافه کردن بعضی  مخلفات غذا یی ، سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند.

=============