درباره

ناهیدزمانی-کارشناس امورتغذیه دانشگاه تربیت معلم-

مشاورارشدMBAکیترینگ-ممیزشرکتICSانگلستان-دارای مدرک مدیریت کیترینگ ازدانشگاه تهران-ارائه پایان نامه استاندارهای موادغذایی-تدوین نظامنامه کیفیت-مسول فنی طرح توجیهی نان های صنعتی وسنتی(نان تمیز)-دارای گواهینامه کنترل کیفیت آماریSQC-دارای گواهینامهCEمارکینگCEMARKING-دارای گواهینامه۵S(خانه داری صنعتی)-دارای گواهینامه استاندارد۱۷۰۲۵-مسول کنترل کیفیت نمونه ازطرف اداره کل استانداردسمنان درسال۱۳۸۲.