آشپزی مدرن وعلمی

نداشتن آگاهی ازعلم آشپزی(حرارت،دما،زمان،روشهای پخت وغیره)-نداشتن استاندارددرآشپزخانه ها-نداشتن رسپی کارت ها وگرماسیون غذاهای تولیدی-استفاده نکردن ازترازو،دماسنج ودیگر ابزارهای کنترل ونظارت-نداشتن دیسیپلین یاکم رنگ بودن آن-نداشتن ارزیابی توانایی کارکنان-کنترل ونظارت ضعیف هنگام دریافت اجناس،آماده سازی،پخت...

بیشتر